ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №BG16RFOP002-2.089-0582-C01

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №BG16RFOP002-2.089-0582-C01 На 15.10.2021 г. между Министерство на икономиката на Република България чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК), в качеството ѝ на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) и „СВН ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК-202103225 беше сключен Административен договор за…