ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №BG16RFOP002-2.089-0582-C01

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №BG16RFOP002-2.089-0582-C01 На 15.10.2021 г. между Министерство на икономиката на Република България чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК), в качеството ѝ на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) и „СВН ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК-202103225 беше сключен Административен договор за…

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073; Бенефициент: «СВН ИНЖЕНЕРИНГ» ООД Обща стойност: 10 000 лв. безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма «Иновации и конкурентноспособност» 2014-2020 г. Начало: 27 юли 2020 г. Край: 27 октомври 2020 г. Оперативна програма…