Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073; Бенефициент: «СВН ИНЖЕНЕРИНГ» ООД

Обща стойност: 10 000 лв. безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма «Иновации и конкурентноспособност» 2014-2020 г.

Начало: 27 юли 2020 г.
Край: 27 октомври 2020 г.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) одобри проектно предложение на „СВН ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД  за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро – и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение микро и малките предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.